תכנית מתאר ג/16465, יפיע

תכנית מתאר לגידול והרחבת הישוב יפיע. התכנית כוללת הוראות בינוי, קביעת והסדרת שטחים למוסדות ציבור ושצ"פים, שינויי יעוד של קרקעות מחקלאות למגורים, מבני ציבור, שצ"פים, תעסוקה ועוד. התכנית אושרה לתוקף ב - 2011.

כל הזכויות שמורות לערן מבל