ג/16465 תכנית מתאר יפיע

תכנית מתאר לגידול והרחבת הישוב יפיע. התכנית כוללת הוראות בינוי, קביעת והסדרת שטחים למוסדות ציבור ושצ"פים, שינויי יעוד של קרקעות מחקלאות למגורים, מבני ציבור, שצ"פים, תעסוקה ועוד.

התכנית אושרה לתוקף בשנת 2011.

כל הזכויות שמורות לערן מבל