תכנית מתאר ג/19868 אזור תעסוקה מרחבי, קרית שמונה

תכנית מתאר לאזור תעסוקה מרחבי משותף לעיריית קריית שמונה ומוא"ז גליל עליון, ממוקם בצמוד ומדרום לעיר קריית שמונה, בצמוד ובחיבור לדרך ראשית מס' 90. התוכנית המוצעת קובעת ומסדירה את השימושים שנקבעו במסגרת התכניות המקומיות המאושרות החלות על אזור זה לטובת פיתוח מוקד תעסוקה משולב, אשר ישמר בחלקו את גרעין השימושים המקורי, וביתרת השטח יותאם לפיתוח תאי שטח גדולים יחסית הכוללים ומשלבים ייעודי קרקע כגון: תעשיה, תעסוקה ומסחר, משרדים, אחסנה ולוגיסטיקה, תיירות ומסחר, מתקנים הנדסיים, דרכים וכו'. התכנית מאפשרת המשך הפעלת המט"ש הקיים הנמצא בתחום התכנית, עד להעתקתו למיקום חלופי קבוע בהתאם להחלטות מוסדות התכנון והגורמים המוסמכים. 

כל הזכויות שמורות לערן מבל